Кафедра педагогики и социально-гуманитарных дисциплин
 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет»

Учебная дисциплина «Скульптура»

Специальность

1-02 06 04

Обслуживающий труд и изобразительное искусство

Место дисциплины в структурной схеме образовательной программы

Компонент учреждения высшего образования

Модуль «Специальные дисциплины изобразительного искусства»

Семестр изучения

8 семестр

Трудоемкость в зачетных единицах

3 зачетные единицы

Количество академических часов

90 академических часов (40 аудиторных часа,

50 часов самостоятельная работа)

Форма промежуточной аттестации

8 семестр – зачет

Формируемые компетенции2

 

Прафесійныя кампетенцыі: арганізоўваць і праводзіць вучэбныя заняткі розных відаў і формаў; арганізоўваць самастойную работу навучэнцаў; арганізоўваць і праводзіць выхаваўчыя мерапрыемствы; развіваць вучэбныя магчымасці і здольнасці навучэнцаў на аснове сістэмнай педагагічнай дыягностыкі.

Результаты обучения3

Ведаць: гісторыю развіцця скульптуры; мастацка-вобразную мову скульптуры; віды скульптуры, матэрыялы, прыналежнасці і асноўныя тэхналогіі;прыёмы і спосабы лепкі; уласцівасці мастацкіх матэрыялаў, якія выкарыстоўваюцца ў выкананні скульптурных работ; методыку працы над скульптурай.

Умець: выкарыстоўваць сродкі мастацкай выразнасці скульптуры ў стварэнні скульптурных работ; аналізаваць натуру, выяўляць анатамічную аснову аб'ёму; працаваць з натуры, па памяці і па ўяўленню; ляпіць фігуры жывёл, птушак, чалавека па тэмах школьнай праграмы; ўмець паказваць аптымальныя прыёмы і спосабы лепкі навучэнцам.

Валодаць: навыкамі паслядоўнага выканання скульптурнай кампазіцыі; тэхналагічнымі прыёмамі працы скульптурнымі інструментамі; практычнымі навыкамі працы з мяккімі скульптурнымі матэрыяламі.

Пререквизиты4

Засваенне вучэбнай дысцыпліны грунтуецца на кампетэнцыях, якія набылі студэнты пры вывучэнні наступных дысцыплін: «Дэкаратыўнае маляванне»; «Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва»;

«Жывапіс»; «Кампазіцыя»; «Малюнак»; «Мастацкае праектаванне адзення»; «Колеразнаўства».

Краткое содержание учебной дисциплины

Асноўныя мэты выкладання дысцыпліны:

фарміраванне ведаў, уменняў і навыкаў у вобласці скульптуры пры выкананні творчых работ, арыентаваных на практычнае выкарыстанне падчас навучання выяўленчай дзейнасці ў школе; развіццё прасторавага бачання прадмета і ўмення стварыць сродкамі скульптуры новыя формы рознай кампазіцыйнай і пластычнай складанасці на прыкладзе заданняў.

Задачы вывучэння дысцыпліны: раскрыцце зместу, навукова-тэарэтычных асноў скульптуры і методыкі навучання лепке; фарміраванне ведаў пра гісторыю скульптуры на прыкладзевыдатных твораў сусветнага і айчыннага мастацтва; фарміраванне ведаў пра стварэнне мастацкага вобраза ў скульптуры, якая з’яўляецца спецыфічнай формай адлюстравання аб'ектыўнай рэчаіснасці; навучанне асновам аналізу скульптуры.

Адрес:
каб. 309/1, ул.Парковая, 62, 225401 г.Барановичи, Брестская обл.

Заведующий кафедрой:
Клещёва Елена Анатольевна

Телефон:
+375 0163 50 91 00

Руководитель секции:
Руднева Анна Эдуардовна

Телефон:
+375 0163 68 01 53

E-mail:
kaf.ped@barsu.by

 

 

Планируете ли Вы поступать в магистратуру для продолжения педагогического образования?